Adatvédelmi nyilatkozatA RELAX Szoftverház Kft.
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT-ÉS TÁJÉKOZTATÓA KapuSegéd program elnevezésű szoftver
használatára vonatkozóanHatályos: 2023. december 01. napjátólADATVÉDELMI SZABÁLYZAT-ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A KAPUSEGÉD PROGRAM ELNEVEZÉSŰ SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) előírja, hogy a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie és az átláthatóság elvének megfelelve biztosítani kell azt, hogy a természetes személyek világos és közérthető tájékoztatást kapjanak a rájuk vonatkozó személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) a GDPR-ral összhangban akként rendelkezik, miszerint az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adataik vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékoztatáshoz való jog).  

 

A GDPR-ban illetve az Inotv.-ben foglalt megfelelő, azaz lényegre törő világos és közérthető előzetes tájékoztatás követelményének megfelelve a RELAX Szoftverház Kft. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) kizárólagos tulajdonában álló KapuSegéd programot megrendelő Felhasználók részére (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) jelen adatvédelmi szabályzatban-és tájékoztatóban (továbbiakban: adatkezelési tájékoztató vagy tájékoztató) nyújt felvilágosítást az általuk megadott személyes adataikkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről az érintettek jogainak biztosítása céljából a GDPR 12. cikkében foglaltaknak eleget téve.

 

1. Általános rendelkezések, az adatkezelő adatai és az adatkezelési tájékoztató célja

 

Adatkezelő adatai 

 

Neve: RELAX Szoftverház Kft.

Cégjegyzékszáma: 06-09-022136

Székhelye: 6600 Szentes, Szent Anna utca 12.

E-elérhetősége: [email protected]

Honlap címe: www.kapuseged.hu

Képviselője: Várdai Béla ügyvezető

 

Adatkezelési tájékoztató célja

 

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR 12. cikkében és az Infotv. 15. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tömör, átlátható, érthető és világos tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Jelen tájékoztatással a Társaság biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, a jogszerű és tisztességes, átlátható adatkezelés elvét, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát, garantálva az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

 

2. Az adatkezelés folyamatának leírása

 

A Társaság a KapuSegéd program Felhasználók általi megrendelése, illetve azt követően az egyedi szoftverfelhasználási szerződés megkötése, valamint annak teljesítése céljából a Társaság által végzett adatkezelési tevékenységeket az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

 • a Társaság honlapjára látogatók tekintetében a honlap látogatásával összefüggésben felmerülő adatkezelés,
 • a Felhasználók által a Társasággal történő első kapcsolatfelvétel,
 • a Felhasználók által a KAPUSEGÉD könyvelést támogató program megrendelése,
 • a Felhasználókkal megkötött egyedi szoftverfelhasználási szerződés megkötése és teljesítése.

 

A Társaság tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a KapuSegéd program megrendeléséhez illetve az egyedi szoftverfelhasználási szerződés megkötéséhez a Társaságnak már az első kapcsolatfelvételkor szüksége van arra, hogy bizonyos, jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataikat rendelkezésünkre bocsássák.  

 

A KapuSegéd program használata során a Felhasználó által a Programba bevitt személyes adatok tekintetében a Felhasználó minősül Adatkezelőnek, így Társaságunk a Felhasználó ügyfelének adatai tekintetben kizárólag Adatfeldolgozó, ezzel kapcsolatosan Jogtulajdonos a Felhasználó ügyféladatait illetően mindennemű felelősségét kizárja, atekintetben kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel, melyből kifolyólag Felhasználóval Társaságunk Adatfeldolgozói szerződést köt, melynek elválaszthatatlan részét képezi jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató is.

 

3. A KapuSegéd program megrendelése illetve használatára vonatkozó egyedi szoftverfelhasználási szerződés megkötése és teljesítése során felmerülő adatkezelési tevékenységek célja és jogalapja, időtartama

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése 

I.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az ajánlatkérés érdekében az ajánlatkérő (érintett) önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás hiányában az érintett személyes adatai nem kezelhetők, ebből kifolyólag Ön ajánlatkérést sem tud küldeni Társaságunk részére. A hozzájárulás az érintett részéről bármikor visszavonható.

név, e-mail cím, telefonszám 


adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvételt, ajánlatkérést követően Ön a KapuSegéd programot megrendeli, és Társaságunkkal egyedi szoftverfelhasználási szerződést köt, úgy a megállapodás megkötésének időpontjáig

Ha megállapodásra nem kerül sor, úgy addig az időpontig, míg ezen tényről Társaságunk megbizonyosodik. Hozzájárulás visszavonása esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.   

Társaságunk mint adatkezelő az első kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kizárólag saját maga kezeli az adatokat, így annak során adattovábbításra nem kerül sor. 


Társaságunk az elektronikus adatokat szerverszolgáltató szerverén tárolja, így az adattárolás helye szempontjából adatfeldolgozót [DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013 VAT ID: EU52800222] vesz igénybe. 


Abban az esetben, ha Társaságunkhoz hatósági megkeresés érkezik, amely érinti az érintett által a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott adatokat, a hatóság által kért adatok továbbítása történik a hatóság részére.

II.

A Felhasználók által a KapuSegéd program megrendelése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (megrendelő (érintett) önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás hiányában az érintett személyes adatai nem kezelhetők, ebből kifolyólag amennyiben Ön a megrendelés elküldésekor az adatkezelési szabályzatban és tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, Ön megrendelést sem tud küldeni Társaságunk részére. A hozzájárulás az érintett részéről bármikor visszavonható.

név, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév


adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Abban az esetben, ha a megrendelés útján Ön a KapuSegéd program használatára vonatkozóan Társaságunkkal egyedi szoftverfelhasználási szerződést köt, úgy a megállapodás megkötésének időpontjáig

Ha megállapodásra nem kerül sor, úgy addig az időpontig, míg ezen tényről Társaságunk megbizonyosodik. Hozzájárulás visszavonása esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.   

Társaságunk mint adatkezelő a megrendelés során kizárólag saját maga kezeli az adatokat, így annak során adattovábbításra nem kerül sor. 


Társaságunk az elektronikus adatokat szerverszolgáltató szerverén tárolja, így az adattárolás helye szempontjából adatfeldolgozót [DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013 VAT ID: EU52800222] vesz igénybe. 


Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.

III.

A Felhasználók által a KapuSegéd program használatára vonatkozó egyedi szoftverfelhasználási szerződés megkötése és teljesítése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (szerződés teljesítése)

felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, szerződésszám, a szerződésben megadott kapcsolattartók adatai (név, email cím, telefonszám) 
A szerződésben megadott, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Társaság a szerződés teljesítésééig kezeli.


A szerződés teljesítését követően a Társaságunk a szerződésben megadott személyes adatokat a szerződésből eredő jogi igények érvényesítése és védelme céljából a Ptk. általános elévülési szabályai szerint, illetve a Számviteli törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozó rendelkezések szerint megőrzi.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk mint adatkezelő a Felhasználók által a rájuk vonatkozóan megadott adatokat kizárólag maga kezeli, így e tekintetben adattovábbításra nem kerül sor. 


Társaságunk az elektronikus adatokat szerverszolgáltató szerverén tárolja, így az adattárolás helye szempontjából adatfeldolgozót [DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013 VAT ID: EU52800222] vesz igénybe. 


A KapuSegéd program használata során a Felhasználó által a Programba bevitt személyes adatok tekintetében a Felhasználó minősül Adatkezelőnek, így Társaságunk a Felhasználó ügyfelének adatai tekintetben kizárólag Adatfeldolgozó, melyből kifolyólag Felhasználóval Társaságunk Adatfeldolgozói szerződést köt.Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.

IV.

Számlázás

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Számviteli törvény 168. §) teljesítéséhez szükséges) 

a számla kiállításához szükséges személyes adatok: érintett neve, címe, számla sorszáma

A számlákat, valamint az ahhoz szükséges minden, bizonylatnak minősülő alátámasztó dokumentumot a Számviteli törvénynek a bizonylatok megőrzésére vonatkozó előírásai szerint (169. §) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A Társaság a számlázással kapcsolatban könyvelői szolgáltatást vesz igénybe, így a számlázás tekintetében a számlázáshoz, könyveléshez szükséges mértékben adattovábbítás történik.


Társaságunk az elektronikus adatokat szerverszolgáltató szerverén tárolja, így az adattárolás helye szempontjából adatfeldolgozót [DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013 VAT ID: EU52800222] vesz igénybe. Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.

V:

Program használat

Működéshez szükséges

alkalmazottak, alkalmi munkavállalók, cégtulajdonosok és ügyvezetők nevei és címadatai

A program használata során a rendeltetésszerű működés közben tárhelyes üzenetekből és ÜPO-ról letöltött adatok

A KapuSegéd program használata során a Felhasználó által a Programba bevitt személyes adatok tekintetében a Felhasználó minősül Adatkezelőnek, így Társaságunk a Felhasználó ügyfelének adatai tekintetben kizárólag Adatfeldolgozó, melyből kifolyólag Felhasználóval Társaságunk Adatfeldolgozói szerződést köt.

Ezt itt ki kellene bővíteni, bérszámfejtésnél lehetnek személyesadatok

Nem tudom, hogy kell-e ide a banki API és NAV kulcsok kezelése. NEM GDPR, de adatvédelem.

4. Az Adatkezelő adatvédelmi rendszere és az adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a Felhasználók által megadott személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Az Adatkezelőnél a Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai, közreműködői férhetnek hozzá, akik az első kapcsolatfelvétel során, vagy a megrendelés során, illetve a konkrét egyedi szoftverfelhasználói szerződés teljesítése során közreműködnek, illetve a szoftvert fejlesztők, továbbfejlesztők.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait zárt informatikai rendszerben tárolja annak érdekében, hogy adatvédelmi incidens ne forduljon elő, ellenben annak felmerülése esetén azt a GDPR 33. cikkének megfelelően kezeli. 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A számítógépen tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az Adatkezelő;
 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználó névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül; 
 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
 • az Adatkezelő vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

 

5. Honlap üzemeltetésével összefüggő adatkezelések

A Társaság saját honlappal rendelkezik, amely az alábbi címen érhető el:

www.kapuseged.hu, www.kapuseged.hu

A Társaság által működtetett honlap tárhelyszolgáltatójának megnevezése és elérhetősége:

DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10013 VAT ID: EU52800222

A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR és az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

A Társaság a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A „süti” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információ a honlaplátogató IP-címe. A sütik által generált információk nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával és a sütik elfogadásával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. 

A „sütik” által generált információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használjuk.

A cookie-kra (süti) vonatkozóan  adatvédelmi tájékoztató készült, amely a honlapon elérhető az alábbi helyen: …………..  www.kapuseged-hu/adatvedelem  

A honlap bejelentkezést igénylő menüpontjának használata során a Társaság az alábbiak szerint kezeli a bejelentkezők személyes adatait:

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, IP cím, egyéb rögzített adatok (cookie-k ), a honlap bejelentkezést igénylő menüpontjai esetén: név, e-mail cím, 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adattárolás módja: elektronikusan

 

6. Az érintettek (továbbiakban: érintettek) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő által feltüntetett elérhetőségein.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a  GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) a) pontjában meghatározott esetben számíthat fel.

Az Adatkezelő a kérelmet csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, megfelelő tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon az Adatkezelőhöz intézett erre irányuló nyilatkozat újtán.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt a GDPR 19. cikk szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő a GDPR 21. cikkében meghatározottak szerint jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintett előzetesen tájékoztatja. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

 

Jogorvoslathoz való jog

 

Az adatkezelésben érintett adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t illetve a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. 

 

Az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: [email protected], weboldal: http://naih.hu/ ) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Cookie „süti” tájékoztató 

 

A www.kapuseged.hu megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén. A relaxkonyveloprogram.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ számítógépes sütiket és hasonló technológiákat, olyanokat mint követőkódok, re-marketing tag-ek, Facebook pixelek, amik a felhasználó engedélye után kezdik meg működésüket. Ezek a technológiák lehetővé teszik jobban megérteni a felhasználók viselkedését, érdeklődését és az oldalon végzett tevékenységét, ezzel is segítve a felhasználók magasabb színvonalú és hatékonyabb kiszolgálását. A minél felhasználóbarátabb és személyesebb felhasználói élményhez szükségesek a sütik. A felhasználónak lehetősége van megtiltani ezeknek a technológiáknak az anonimizált adatok rögzítését. A letiltás aktiválható a webhelyen megjelenő süti figyelmeztetéskor. vagy általánosságban a böngésző beállításaiban a sütik letiltásával.

 

MIK AZOK A SÜTIK?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

 

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SÜTIKET?

Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.

 

Cél: az Ön megjelenítéssel – például a szín- és kontrasztbeállításokkal és a betűmérettel – kapcsolatos preferenciáinak megjegyzése. Ezek a sütik rendkívül fontosak a weboldal elérhetősége és az általa nyújtott felhasználói élmény szempontjából.

ReadSpeaker: cél: hangos szövegfelolvasó szolgáltatás biztosítása, valamint a kiemelésekre, illetve beállításokra (a felolvasás sebességére, szavak vagy mondatok felolvasására stb.) vonatkozó lehetőségek felhasználó általi szabályozásának lehetővé tétele. A négy nap után automatikusan törlődő (állandó) sütit a ReadSpeaker.com ellenőrzi (külső süti).

[Survey reply confirmation] Cél: annak rögzítése, hogy Ön válaszolt-e már a tartalom hasznosságára vonatkozó, felugró ablakban megjelenő kérdésre. (Így biztosítható, hogy ne tegyék fel Önnek többször ugyanazt a kérdést.) A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.

[YouTube embedded videos] Cél: névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).

[Embeded videos] Cél: statisztikák gyűjtése a weboldalra beágyazott, nem a YouTube weboldalról származó videókról. Ez a flash-süti megjegyzi a felhasználó lejátszóval kapcsolatos preferenciáit (hangerő, minőség stb.). A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.

[eu_cookie_consent – Cookie use agreement] Cél: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.

[Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet-alapú.

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.

 

A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

 

A SÜTIK KARBANTARTÁSA

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

A honlapunk által használt sütik elfogadása, illetve elutasítása egyszerű, csak ki kell választania az alábbi két link közül a megfelelőt: Elfogadom. / Nem fogadom el, több információt kérek.