Általános szerződési feltételek

A RELAX Szoftverház Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

A KAPUSEGÉD elnevezésű szoftver
használatára vonatkozóan

(rövidített elnevezése a RELAX Szoftverház Kft. által alkalmazott egyéb szerződésekben, tájékoztatókban: ÁSZF)Hatályos: 2023.december 01. napjától visszavonásig.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

PREAMBULUM

 

A RELAX Szoftverház Kft. (továbbiakban: Jogtulajdonos) jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumban határozza meg a Jogtulajdonos által fejlesztett és a Jogtulajdonos kizárólagos tulajdonában lévő KAPUSEGÉD könyvelést támogató alkalmazás (továbbiakban: Szoftver vagy Program) használatára és igénybevételére (továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen általános feltételeket a Jogtulajdonos a Szoftver használatára vonatkozó több szoftverfelhasználási szerződés megkötése céljából alkalmazza, amely általános szerződési feltételek a Jogtulajdonos és a vele szerződést kötő felek alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza azzal, hogy Jogtulajdonos a Szoftver használatára vonatkozóan egyedi szoftverfelhasználási szerződéseket köt a Felhasználókkal, melyeknek elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF dokumentum.  

 

Az ÁSZF mindenkor hatályos és érvényes szövege elérhető a www.kapuseged.hu weboldalon keresztül.

 

A Jogtulajdonos jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani és egyoldalúan kiegészíteni, amennyiben a RELAX Szoftverház Kft. új szolgáltatást vezetne be, vagy a Szoftvert újabb modullal bővítené ki vagy azon egyéb olyan változtatást végezne, amely jelen ÁSZF kiegészítését indukálja. Az ÁSZF módosítása, illetve kiegészítése esetén Jogtulajdonos kötelezi magát arra, hogy a módosított, illetve kiegészített ÁSZF-et módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a honlapján közzéteszi, illetve a változást követő legkésőbb 10 napon belül a Szerződő Partnereit tájékoztatja a változás tényéről.  1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 

 1. Jogtulajdonos adatai:

 

Név: RELAX Szoftverház Kft. 

Képviseli: Várdai Béla ügyvezető

Székhely: 6600 Szentes, Szent Anna utca 12.

Cégjegyzékszám: 06-09-022136

Adószám: 25349168-2-06

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Weblap: www.kapuseged

Központi telefonszám: +36-30-466-0799

 

Jogtulajdonos az általa nyújtott szolgáltatást az általában elvárható hozzáértéssel és gondossággal nyújtja, független, korlátolt felelősségű gazdasági társaságként, így a RELAX Szoftverház Kft. önálló aláírási jogosultsággal rendelkező ügyvezetőjén, illetve az általa erre felhatalmazott személyeken kívül másnak nincs joga, hatásköre vagy felhatalmazása arra, hogy a RELAX Szoftverház Kft. nevében kötelezettséget vállaljon. 

 

 1. Felhasználóra vonatkozó információk:

 

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki 6920 TEÁOR kódú tevékenységéhez használni kívánja a Szoftvert és akivel Jogtulajdonos a Szoftver használatára vonatkozóan érvényes egyedi szoftverfelhasználási szerződést köt. A Felhasználó kizárólag abban az esetben veheti igénybe a Jogtulajdonos által nyújtott szolgáltatást, ha a jelen ÁSZF-ben és Jogtulajdonos Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak megismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

(Jogtulajdonos és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IDŐBELI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

 

A jelen ÁSZF 2023. 12 01. napjától visszavonásig érvényes.

 

A jelen ÁSZF a Jogtulajdonos által nyújtott és jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásra illetve az annak teljesítése érdekében a Felhasználóval kötött egyedi szoftverfelhasználási szerződésre terjed ki. 

 

A jelen ÁSZF a Szoftver használatával illetve az egyedi szoftverfelhasználási szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felhasználó és Jogtulajdonos alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

 

III. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

 

Felhasználó a Szoftver különböző beépített alap és kiegészítő funkcióira, valamint kapcsolódó szolgáltatások használatára  – a felhasználási díj (havidíj) megfizetésének feltételével – szerez az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben rögzített nem kizárólagos és működési körén belül korlátozott illetve igénye szerint mennyiségben korlátlan vagy korlátozott, térbeli korlátozás nélküli felhasználási jogosultságot a megrendelésben foglaltan megadott felhasználói igény szerint.  

 

Felhasználó saját igényeinek megfelelően tud választani az alábbi csomagok közül:

 • Ingyenes (FREE) csomag
 • BASIC csomag
 • PREMIUM csomag
 • Későbbi fejlesztés eredményeként bővülő szolgáltatások lehetségesek. 

 

Az egyes csomagok tartalmáról valamint a modulok, csomagok havidíjáról Jogtulajdonos a honlapján elhelyezett részletes leírásban tájékoztatja az érdeklődőket, felhasználókat. (www.kapuseged.hu/csomagok

 

Felhasználó a megrendelőlap megfelelő kitöltésével tudja megrendelni az általa igényelt szolgáltatást. A kitöltést követően Felhasználó a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató elfogadásával tudja megrendelését elküldeni Jogtulajdonos részére. Jogtulajdonos a megrendelőlapban foglaltak megismerését követően határozatlan időre szóló egyedi szoftverfelhasználási szerződést készít és küld meg Felhasználó részére. Az egyedi szoftverfelhasználási szerződés Jogtulajdonos és Felhasználó aláírásának napján jön létre.    

 

A szoftver megfelelő működéséhez szükséges számítógépes rendszerbeállításokról a Jogtulajdonos a Felhasználókat honlapján és az alkalmazásba épłített segítség funkcióval tájékoztatja  1. FELEK ALAPVETŐ JOGAI-ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE KÖRÉBEN, FELELŐSSÉG

 

 1. Jogtulajdonos alapvető jogai és kötelezettségei, felelőssége

 

1.1. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által a igényelt csomag, mennyiségi modul/ok, kiegészítő modul/ok megrendelését követően létrejött szoftverfelhasználási szerződésben foglalt szolgáltatást a Felhasználó részére teljesíti a szoftverfelhasználási szerződés időbeli hatálya alatt.

 

1.2. A Jogtulajdonos szolgáltatása nyújtása körében az egyedi szoftverfelhasználási szerződések teljesítése érdekében közreműködőt vesz igénybe

 

1.3. A Jogtulajdonos szavatolja, hogy a Szoftver megfelel az ÁSZF készítésekor hatályos számviteli szabályoknak és Felhasználó szakszerű használata mellett alkalmas a rendeltetésszerű használatra és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a Szoftvert naprakészen (jogkövetés) tartja annak érdekében, hogy az a mindenkori, a Szoftver működését meghatározó releváns jogszabályi változásoknak megfeleljen, így bármely, a Szoftver működésére kihatással lévő jogszabályváltozást legkésőbb annak hatálybalépése napján beépíti a Szoftverbe. Jogtulajdonos az egyedi szoftverfelhasználási szerződés időbeli hatálya alatt biztosítja, hogy Felhasználó a frissítéseket automatikusan megkapja azzal, hogy a program frissítése a Felhasználó felelőssége.

 

1.4. A Jogtulajdonos – a felhasználói díj megfizetésének feltételével – terméktámogatást biztosít Felhasználó számára az egyedi szoftverfelhasználási szerződés időtartama alatt. Az ingyenes FREE csomag felhasználói nem kapnak terméktámogatást. Jogtulajdonos a terméktámogatás értelmében a Felhasználó részére a program dokumentációjához és a program használatát bemutató oktatóanyagokhoz hozzáférést biztosít. Ezen túlmenően meghatározott időszakban elektronikus levél útján történő konzultációt is biztosít és telefonon is elérhető sz ügyféltámogatás a BASIC és PPREMIUM csomag előfizetői számára.Jogtulajdonos a terméktámogatás keretében elektronikus levél útján történő konzultációt is biztosít. Jogtulajdonos felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a konzultáció kizárólag a Szoftver igénybevételéhez és rendeltetésszerű működéséhez szükséges információkra vonatkozik.

 

1.5. Jogtulajdonos igény esetén 14 napos demó programot biztosít a szolgáltatás iránt érdeklődők, illetve felhasználók részére. A demó hozzáférés célja a Szoftver funkcionalitásának bemutatása, a Program működésének bemutatása. A demó változat funkcionalitásában nem limitált, de használata időben korlátozott. 

 

1.6. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szoftverfelhasználási szolgáltatás időtartama alatt az általa nyújtott szolgáltatásait karbantartja, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítja. Jogtulajdonos nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből (pl. áram vagy internethozzáférési probléma, NAV rendszerek leállása) eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A Jogtulajdonos mindent megtesz a Szoftver megbízhatóságáért, Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Jogtulajdonos nem vállalja a felelősséget a Felhasználónál vagy a 3. személyeknél bekövetkező esetleges károkért, amik a kapcsolatszakadásból vagy egyéb, Felhasználó eszközeiben felmerülő technikai okokból következik be. 

 

1.7. Jogtulajdonos felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy jelen ÁSZF megismerésével és elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy a Programot saját felelősségére köteles használni, a Program használata megfelelő körültekintést és szakértelmet igényel. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Program használata, az abban rögzített adatok automatikus feldolgozása és a tömeges műveletek használata (pl. nem helyettesíti a számviteli szaktudását, csak megkönnyíti a szakemberek munkáját. A beállítások, paraméterezések rendszeres ellenőrzést és felülvizsgálatot igényelnek a Felhasználó részéről. Ennek elmaradása esetén az ebből következő esetleges károkért a Jogtulajdonos kizárja felelősségét, különös tekintettel arra, hogy Jogtulajdonos jelen ÁSZF útján kifejezetten felhívta Felhasználó figyelmét arra, hogy a Program használata nem helyettesíti a számviteli tevékenységet és az adatellenőrzést. A fentiekre tekintettel Felhasználó érdekkörében felmerült okból kifolyólag bekövetkező nem megfelelő forrás adat, adatellenőrzés vagy azok Felhasználó általi hibás importálása vagy a Program nem rendeltetésszerű, helytelen használata azt okozhatja, hogy nem a Felhasználó által elérni kívánt végeredmény fog bekövetkezni, amely tekintetében Jogtulajdonos kizárja mindennemű felelősségét.

 

1.8 A Jogtulajdonos kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a KapuSegéden letöltött dokumentumok a tárhelyes üzeneten megnyitott üzenetként szerepelnek, és érvényesek rá a megnyitás jogkövetkezményei, például a reagálással kapcsolatos határidők betartása. A Jogtulandonos felhívhja a figyelmet arra is, hogy a KapuSegéd programban meg kell adni a könyvelt ügyfelek NAV felületéhez kapcsolódó belépési adatokat annak érdekében, hogy a program rendeltetésszerűen működhessen. a Program a megadott adatokat titkosítva tárolja.
1.9. A Jogtulajdonos felhívja a Felhasználó figyelmét továbbá, hogy jelen ÁSZF megismerésével és elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi azt is, és beleegyezik abba, hogy a Program Felhasználó általi nem rendeltetésszerű használatából eredő, akár a Felhasználónál, akár a Felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló 3. személynél bekövetkező kár tekintetében Jogtulajdonos kizárja mindennemű felelősségét.1.10 A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy további modulokkal, funkciókkal vagy csomagokkal bővítse a kínálatát. 1. Felhasználó alapvető jogai és kötelezettsége, felelőssége

 

2.1. Felhasználó jogosult a Programot – a felhasználói díj megfizetése feltételével – a 6920 (számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység) TEÁOR kódú tevékenység végzéséhez rendeltetésének megfelelően használni, és ezáltal könyvelői, bérszámfejtői szolgáltatást nyújtani szerződött partnerei felé. 

 

2.2. Felhasználó köteles arra, hogy a Programot a Jogtulajdonos útmutatásának megfelelően, rendeltetésszerűen használja. Felhasználó a Szoftver azon moduljainak használatára jogosult, amelyet a megrendelőlapon megjelölt és amelyek használatára Jogtulajdonossal érvényes egyedi szoftverfelhasználási szerződést kötött és amelynek a felhasználói díját (havidíj) megfizette.

 

2.3.A Felhasználó tudomásul veszi, ha megváltoztat egy ügyfélkapus vagy cégkapus jelszót, akkor a változást a KapuSegéd beállításokban is le kell követni a program rendeltetésszerű használata érdekében. Ennek elmaradásából eredő bármilyen következmény vagy probléma Felhasználó felelőssége .

2.4. Felhasználó köteles arra, hogy haladéktalanul jelezze Jogtulajdonos felé, amennyiben a Program használata során rendeltetésellenes hibát észlel annak érdekében, hogy Jogtulajdonos a hiba kijavítása iránt a lehető legrövidebb időn belül intézkedni tudjon.

 

2.5. Jogtulajdonos kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a Program módosítására, többszörözésére, tovább értékesítésére vagy harmadik fél számára hozzáférés biztosítására – ide nem értve azt az esetet, amikor Felhasználó az egyedi felhasználó szerződésben meghatározott módon a használat jogát átengedheti állandó vagy alkalmi munkavállalóinak vagy Felhasználó által harmadik személyekkel kötött szerződés teljesítése érdekében igénybe vett közreműködőinek az egyedi szoftverfelhasználási szerződés illetve a munkaviszony valamint közreműködői jogviszony időtartama alatt – nem jogosult és amennyiben a tiltás ellenére Felhasználó ezen tevékenységeket megvalósítja, Felhasználó köteles a Jogtulajdonosnál ezen tevékenységet miatt bekövetkező teljes kárának megtérítésére illetve Jogtulajdonos jogosult az egyedi szoftverfelhasználási szerződés azonnali hatályú felmondására a Felhasználó súlyos szerződésszegésére hivatkozással. Egyebekben a szerzői jogi rendelkezésekre vonatkozóan az egyedi szoftverfelhasználási szerződés rendelkezései irányadók. Nem minősül a szoftver többszörözésének, ha az arra jogosult Felhasználó a programot több, saját tulajdonában vagy birtokában álló számítógépre telepíti azzal a céllal, hogy a számítógépeket ne kelljen helyszínek között mozgatnia. A Felhasználó köteles eltávolítani a számítógépről a Programot, amennyiben az birtokából vagy tulajdonából kikerül.

 

2.6. Felhasználó tudomásul veszi és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben Jogtulajdonos kizárja felelősségét a Felhasználónál vagy vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyeknél bekövetkező károkért való felelősség tekintetében. Amennyiben a Program rendeltetésszerű, a Jogtulajdonos útmutatásainak teljes mértékben megfelelő használatából eredően, azzal Felhasználó által bizonyított módon ok-okozati összefüggésben álló kár éri, úgy Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Jogtulajdonossal szemben kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett tényleges kár jogcímen élhet kártérítési igénnyel (elmaradt vagyoni előny és vagyonban bekövetkezett egyéb kár jogcímen nem) és a Felhasználó által követelhető kártérítés mértéke kizárólag az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben rögzített szolgáltatás egy havi havidíjára terjedhet ki. Felhasználó előbbiekben részletezett kártérítési igényével a kár bekövetkezésének felmerülésétől számított 3 hónapig élhet Jogtulajdonos irányában, 3 hónap elteltével nem (jogvesztő határidő).  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Program használatára a Jogtulajdonos által havi rendszerességgel kiszámlázott havidíj megfizetésével szerez jogosultságot Felhasználó az egyedi szoftverfelhasználói szerződésben rögzítettek szerint. A szolgáltatások egységárára vonatkozóan Jogtulajdonos a honlapján és az alkalmazásban elhelyezett árlista alapján ad részletes tájékoztatást. A honlapon feltüntetett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A Jogtulajdonos kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja. 

 

 1. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben rögzített szolgáltatás használatáért járó felhasználói díjat havonta fizeti meg a Jogtulajdonos által a időszakottkövetően emailben megküldött számla alapján. A Felhasználó jelen ÁSZF megismerésével és elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogtulajdonos  email útján küld számlát. A számla eredeti példányát a Felhasználó online számlázóprogramból is letöltheti.

 

 1. A Felhasználó köteles az egyedi szoftverfelhasználási szerződés időtartama alatt a Jogtulajdonos által kiszámlázott felhasználói díjat a számlán feltüntetett határidőig átutalással megfizetni. Amennyiben az egyedi szoftverfelhasználási szerződés másként nem rendelkezik, vagy a számlán nem szerepel erre iránymutatás, a fizetési határidő 8 naptári nap.

 

 1. Az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben a Felek megállapodhatnak abban, hogy a Jogtulajdonos által biztosított eseti jelleggel felmerülő akciók esetén a Jogtulajdonos az akcióban meghatározott kedvezmény/ek biztosítása ellenében több havi felhasználói díjat egyösszegben előre kiszámlázhat. 1. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

 1. A Felek az egyedi szoftverfelhasználási szerződést határozatlan időre kötik.

 

 1. Az egyedi szoftverfelhasználási szerződést bármelyik fél írásban, 30 napos felmondási idő biztosításával felmondhatja. A Jogtulajdonos felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben az egyedi szoftverfelhasználási szerződést felmondással meg kívánja szüntetni, úgy legalább 30 nappal előre írásban köteles erről Jogtulajdonost értesíteni és a felmondási időt úgy kell meghatároznia, hogy a felmondási idő utolsó napja az adott naptári hónap utolsó napjára essen. Amennyiben a Jogtulajdonos kívánja egyoldalúan megszüntetni az egyedi szoftverfelhasználási szerződést, úgy 90 nappal korábban köteles erről írásban értesíteni Felhasználót. 

 

 1. Az egyedi szoftverfelhasználási szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, de közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén is figyelemmel kell lenni arra, hogy a megszüntetés utolsó napja a közös megegyezésről való megállapodással érintett naptári hónap utolsó napjára essen.

 

 1. Az egyedi szoftverfelhasználási szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására bármelyik a Jogtulajdonos és a Felhasználó is jogosult a másik fél akár a jelen ÁSZF-ben, akár az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben rögzített súlyos szerződésszegése esetén. 

 

 1. Felhasználó jelen ÁSZF megismerésével és elfogadásával tudomásul veszi, hogy az egyedi szoftverfelhasználási szerződés bármilyen okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén Felhasználó köteles az egyedi szoftverfelhasználási szerződés megszűnését vagy megszüntetését követő 5 munkanapon belül letölteni adatait amennyiben a Programban lévő adatokra szüksége van, tekintettel arra, hogy a megszűnést vagy megszüntetést követő 6. munkanapon Jogtulajdonos a Programban lévő adatokat törölheti.

 

 1. A kiszámlázott szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a Jogtulajdonos korlátozásának a szolgáltatást vagy akár meg is szüntetheti azt.


VII. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

 1. A Szoftver tulajdonjoga a Jogtulajdonost illeti meg. A Szoftverfhez kapcsolódóan a Jogtulajdonost mint szerzőt megillető személyhez fűződő jogok nem ruházhatók át, azok másként nem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk. Jogtulajdonost a Szoftverhez és annak jövőbeli fejlesztéseihez kapcsolódóan szerzői személyhez fűződő és szerzői vagyoni jogok illetik meg.

 

 1. Felhasználó nem kizárólagosan és működési körében korlátozottan szerzi meg Jogtulajdonostól a Szoftverre vonatkozóan a felhasználási jogot, határozatlan időtartamra, az egyedi szoftverfelhasználási szerződésben és jelen ÁSZF-ben (különösen a IV. fejezet 2.5. pont) rögzítettek szerint, ezen túlmenően más szerzői vagyoni jog vagy szélesebb terjedelmű felhasználási jog nem illeti meg.

 

 1. A Szoftverhez mint szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyedi szoftverfelhasználási szerződés tartalmazza.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Programba általa bevitt adatok teljes terjedelmében a Felhasználó tulajdonát képezik, melyre tekintettel a Felhasználóhoz érkező bármilyen hatósági megkeresés esetén Felhasználó kötelezettsége  az, hogy a hatósági megkeresésnek (pl.adóhatóság) megfelelően eleget tegyen – akár a Programba telepített ezt lehetővé tevő funkció felhasználásával – e tekintetben Jogtulajdonost mindennemű felelősségét kizárja.VIII. TITOKTARTÁS

 

Az egyedi szoftverfelhasználási szerződés eltérő rendelkezése hiányában egyik fél sem és egyik fél által igénybe vett közreműködő fél sem hozhatja harmadik személyek tudomására az egyedi szoftverfelhasználási szerződés tartalmát, vagy az az alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, adatokat, azokat mind a Jogtulajdonos mind a Felhasználó köteles bizalmas információként kezelni és kizárólag az egyedi szoftverfelhasználási szerződés teljesítése érdekében felhasználni. A szerződés teljesítése során megismert információkat a másik fél érdekeit sértő módon nem használhatják fel, nem kezelhetik, kivéve ha bármelyik felet erre jogszabály rendelkezése, hatósági megkeresés vagy a másik fél előzetes írásbeli felhatalmazása kifejezetten felhatalmazza. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül köti a Jogtulajdonost és a Felhasználót is egyaránt. A felek a titoktartási kötelezettségük megszegése által közvetlenül vagy közvetve a másik félnek vagy érdekkörének okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szerint felelnek. 1. ADATVÉDELEM

 

A Jogtulajdonos elkötelezett az adatvédelem iránt, melyre tekintettel Jogtulajdonos felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy rendelkezik Adatvédelmi szabályzattal és tájékoztatóval, amelyet honlapján közzétesz és amelynek tartalmát a Felhasználó köteles megismerni és azt magára nézve kötelezőnek elismerni ahhoz, hogy a Szoftver használatára vonatkozó megrendelést Jogtulajdonos részére elküldje és az egyedi szoftverfelhasználási szerződés létrejöjjön. Az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Jogtulajdonos felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a Program használata során bekövetkező, harmadik személyeket érintő személyiségi jogsértés és az amiatt érvényesíteni kívánt bármilyen szankció tekintetében egyedül Felhasználó tartozik kizárólagos felelősséggel, Jogtulajdonos e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. Jogtulajdonos felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó ügyfeleit érintő adatkezelés tekintetében Jogtulajdonos nem adatkezelőnek, hanem adatfeldolgozónak minősül, melyre tekintettel Jogtulajdonos Felhasználóval adatfeldolgozói szerződést köt, amelynek mintája az Adatvédelmi szabályzatban és tájékoztatóban megtalálható illetve amely az egyedi szoftverfelhasználási szerződés mellékletét képezi.

 

A Jogtulajdonos felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Program használatához kapcsolódóan Jogtulajdonos jogosult az Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató módosítására. Abban az esetben, ha Jogtulajdonos az Adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót módosítja, azt haladéktalanul közzéteszi honlapján. Felhasználó felelőssége az, hogy Jogtulajdonos mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját megismerje.  

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy rendelkezik azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen ÁSZF alapján egyedi szoftverfelhasználási szerződést kössön Jogtulajdonossal. 

 

 1. Jelen ÁSZF-re illetve az egyedi szoftverfelhasználási szerződésre is egyaránt a magyar jog az irányadó.

 

 1. Jogtulajdonos felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a közöttük felmerül esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kötelesek rendezni. Amennyiben a békés tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Jogtulajdonos kiköti a székhelye szerinti illetékességű hatáskörrel rendelkező bíróság eljárását, amellyel Felhasználó az ÁSZF megismerésével és elfogadásával egyetért.

 

 1. A felek a jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.